Általános Szerződési Feltételek

1. § ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) érvényesek a Vásárló és a SOLA-METÁL KFT. közti valamennyi ügyletre. A jelen ÁSZF kizárólagos érvényű. A SOLA-METÁL KFT. nem ismeri el a Vásárló jelen ÁSZF-fel ellentétes, vagy attól eltérő feltételeit, kivéve, ha a SOLA-METÁL KFT. azok érvényességéhez kifejezetten és írásban hozzájárult.

1.2 A jelen ÁSZF érvényes a Felek közötti minden jövőbeni ügyletre is mindaddig, amíg a SOLA-METÁL KFT. újabb ÁSZF-et nem ad ki, abban ez esetben is, ha ezen ügyletek az ÁSZF-re történő hivatkozás nélkül jönnek létre, valamint akkor is, ha a SOLA-METÁL KFT. az eltérő vagy ellentétes feltételek ismeretében hajtja végre az ügyleteket.

1.3 Az ÁSZF módosítására a SOLA-METÁL KFT. egyoldalúan jogosult. Az ÁSZF módosítása a módosított ÁSZF honlapon történő közzétételét követő naptári naptól hatályos, és a hatályba lépést megelőzően létrejött szerződéseket/megrendeléseket nem érinti. A SOLA_METÁL KFT. az ÁSZF módosítása esetén, honlapján közzéteszi a hatályos szöveget, feltüntetve a hatálybalépés dátumát.

1.4 A jelen ÁSZF megfeleltetésének és módosításának érvényességéhez írásos forma szükséges.

2. § MEGRENDELÉS

2.1 A SOLA-METÁL KFT. ajánlatai nem kötelező érvényűek. Megrendelés esetén a Vásárlót a megrendelésnek a SOLA-METÁL KFT-hoz történő beérkezésétől számított hét napig köti a megrendelés. A SOLA-METÁL KFT. fenntartja magának az időközbeni értékesítés jogát. A Vásárló megrendeléséről szóló szerződés csak a megrendelés SOLA-METÁL KFT. általi írásbeli visszaigazolásával vagy az áru leszállításának megtörténtével jön létre. A szerződés alapját a mi írásbeli megrendelés-visszaigazolásunk képezi, és az irányadó a szállítás volumene tekintetében is.

2.2 A SOLA-METÁL KFT. kiadványaiban szereplő méretek, súlyok, ábrák, leírások és hasonlók csak hozzávetőleges adatok, és az eltérés jogának fenntartásával értendők, kivéve, ha kifejezetten és írásban kötelező érvényűként kerülnek megjelölésre. A SOLA-METÁL KFT. a szállítási idő alatt fenntartja magának a technika fejlődésére, vagy jogi (különösen törvényi és bírósági) előírásokra visszavezethető konstrukciós és formai módosítások jogát, amennyiben e módosítások elfogadása a Vásárlótól elvárható. A nyilvánvaló tévedések, nyomtatási, számolási és kalkulációs hibák, valamint elírások nem kötelező érvényűek a SOLA-METÁL KFT-re nézve, és a Vásárló ezek alapján nem tarthat igényt kártérítésre. Amennyiben a SOLA-METÁL KFT. még nem igazolta vissza írásban a megrendelést, úgy nem köteles magától közölni a Vásárlóval az esetleges módosításokat. Az aktuális árlistákban nem szereplő, köztes méretben készülő termékek legyártását csak egyedi gyártásként (lásd 4.4 §) lehet megrendelni.

2.3 A SOLA-METÁL KFT. korlátlanul fenntartja a költségkalkulációk, rajzok és más dokumentumok tulajdonjogát és a hozzájuk kapcsolódó szellemi tulajdonból származó jogokat; e dokumentumokat a SOLA-METÁL KFT. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni vagy felhasználni.

3. §  SZÁLLÍTÁS, SZÁLLÍTÁSI IDŐ, KOCKÁZAT ÁTSZÁLLÁSA

3.1 Amennyiben a Felek nem állapodtak meg kifejezetten más feltételekben, az áru értékesítése „ex works” („üzemből”) értendő. A SOLA-METÁL KFT. az árut saját választása szerint 7634 Pécs, Nagy-berki út 6. szám alatt található központjában bocsátja rendelkezésre, illetve a megjelölt helységből szállítja ki azt.  A SOLA-METÁL KFT. részleges szállítást és teljesítést is végezhet, amennyiben annak elfogadása a Vásárlótól elvárható. A NEMZETKÖZI KERESKEDELMI FELTÉTELEK 2010 (INCOTERMS 2010) szabályai érvényesek. 

3.2 A Vevő saját fuvareszközével, vagy általuk szervezett fuvarral történő elszállítás esetén az áru átadás-átvétele a SOLA-METÁL KFT. telephelyén történik meg, ez esetben a kárveszély az áru átvételével száll át.

3.3 Amennyiben a Vásárló az árut nem szállítja el legkésőbb a Felek által megállapított időpontban, a kockázat a megállapított elszállítási határidő, ill. időpont elteltével a Vásárlóra száll át. Amennyiben a SOLA-METÁL KFT. ezt követően vállalja az áru elküldését, úgy az a Vásárló megbízásából, a Vásárló költségére és kockázatára történik. A szállítmány véletlen megsemmisülésének és véletlen megromlásának kockázata legkésőbb akkor száll át a Vásárlóra, mihelyt a küldemény a szállítást végző személy részére átadásra került, vagy a szállítmány elküldés céljából a SOLA-METÁL KFT. üzemét elhagyta; ez a szabály érvényes még akkor is, ha a megállapodás szerint a SOLA-METÁL KFT. viseli a szállítási költséget. Amennyiben a szállítás a Vásárló kérésére későbbi időpontban történik, a kockázat a Vásárlóra száll át, mihelyt SOLA-METÁL KFT. jelzi, hogy a szállítmány elküldésre kész.

3.4. Amennyiben a SOLA-METÁL KFT. szállítja ki az árut, úgy köteles a szerződésben, megrendelésben meghatározott mennyiségű, minőségű és fajtájú árut a meghatározott időn belül és teljesítési helyre szállítani, továbbá az azokhoz kapcsolódó minden specifikációt és más a szerződésben/megrendelésben szereplő dokumentumot átadni. Ha a szállítást a SOLA-METÁL KFT. végzi, akkor ő gondoskodik a fuvar megszervezéséről.

3.5 A szerződésszerű teljesítés elismerése úgy történik, hogy a Vásárló (címzett), vagy képviselője a szállítólevelet szállítás megtörténtekor aláírja.

3.6 A SOLA-METÁL KFT. által megadott szállítási határidők nem kötelező érvényűek, kivéve, ha a Felek valamely szállítási határidő kötelező érvényében kifejezetten, írásban megállapodtak. A kötelező szállítási határidő akkor minősül betartottnak, ha az áru időben elhagyta üzemünket, vagy a Vásárló általi elszállítás esetén a szállításra rendelkezésre állását közöltük.

3.7 Amennyiben a kötelező szállítási határidő betartása a SOLA-METÁL KFT. által nem befolyásolható, ill. nem a SOLA-METÁL KFT-nek felróható körülmények – különösen üzemzavar, sztrájk, zavargások, kizárások, a szállító mű teljes vagy részleges leállítása, háborús esemény, hatósági intézkedés vagy a SOLA-METÁL KFT-nél vagy beszállítóinál bekövetkező vis major – esetében nem lehetséges, a kötelező szállítási határidő a zavarnak és az üzemi kihatásainak megszüntetése időtartamára minden további nélkül meghosszabbodik. Az ilyen események, amennyiben három hónapnál hosszabb ideig tartanak, mindkét felet feljogosítják arra, hogy a még nem teljesített rész miatt kártérítési kötelezettség nélkül egészben vagy részben elálljon a szerződéstől.

3.8 Amennyiben a SOLA-METÁL KFT. általi szállításra Felek egy bizonyos időtartamban vagy határidőben állapodtak meg, úgy a késedelem az időpont vagy határidő túllépése esetén csak a felszólítás megtörténte és a méltányos – rendszerint legalább négy hetes – póthatáridő eredménytelen letelte után következik be. A Vásárló csak a késedelem bekövetkezte, és a SOLA-METÁL KFT. által megjelölt, további méltányos pórhatáridő eredménytelen letelte után jogosult a szerződéstől elállni vagy kártérítést érvényesíteni.

3.9 Amennyiben a Felek nem állapodtak meg kifejezetten és írásban másként, úgy a szállítási határidő az alábbi időpontok legkésőbbikével kezdődik:

  1. A megrendelés visszaigazolásának dátuma.
  2. A Vásárló által teljesítendő minden műszaki, kereskedelmi és pénzügyi feltétel teljesítésének dátuma.
  3. Az a dátum, amellyel a SOLA-METÁL KFT. az áru szállítása előtt esedékes előleget megkapja, és/vagy amelyen a nyújtandó bankgarancia (akkreditív) megnyílik.

4. § ÁRAK, ÁRMÓDOSÍTÁSOK

4.1 Az árak mértékét a SOLA-METÁL KFT. mindenkor érvényes árlistája tartalmazza. Minden ár tájékoztató jellegű, és a SOLA-METÁL KFT. által megjelölt rakodási, elküldési helytől számítva, nettó értendő. A mindenkor hatályos és érvényes árlistán szereplő eladási árak az ország egész területére és valamennyi megrendelésre érvényesek az új árlista hatálybalépéséig. A forgalmi adó számítása a mindenkori, jogszabályi előírások szerinti kulccsal külön történik.

4.2 Az árszámítás a szerződéskötés napján (2.1 §) érvényes áron történik. Új árlista kibocsátása esetén az abban szereplő nettó árak a cégünkhöz még be nem érkezett megrendelésekre vonatkoznak, a már beérkezett megrendelésekre a megrendelés beérkezésekor hatályos árlista nettó árai az irányadóak.

4.3 SOLA-METÁL KFT. – különösen is az állandó üzleti kapcsolataiban – fenntartja a jogot, hogy vásárlói megrendeléseket minimum megrendelési érték függvényében fogadjon el, illetve kis mennyiségek esetén felárat számítson fel. Egyedi gyártás esetén (ld. fent 2.2 §) felárat számít fel. Gyártástechnikai okokból egyedi kivitelezés esetén 10 %-ig terjedő többlet- vagy csökkentett szállítás lehetséges. A Vásárló kötelezi magát, hogy a mindenkori, a fenti keretek közti tényleges gyártási mennyiséget átveszi.

4.4 A SOLA-METÁL KFT. a Felek által adott esetben megállapított különszolgáltatásokat, mint pl. a Vásárló reklámanyagainak elhelyezését, vagy a különleges csomagolást külön felszámítja.

5. §  FIZETÉS ÉS KÉSEDELEM

5.1 Vásárló a számlán feltüntetett fizetési határnapig köteles az ellenértéket megfizetni, illetve az üzemben történő vásárlás esetén készpénzben az áru átvételekor az ellenértéket számla ellenében kiegyenlíteni.

5.2. Vásárló eltérő rendelkezés hiányában a leszállított áru ellenértékét a szerződésszerű teljesítés elfogadását követően kiállított alakilag és tartalmilag kifogástalan számla kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles banki átutalással megfizetni. Ha a Vásárló részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Vásárló köteles a számlát 8 napon belül visszajuttatni a SOLA-METÁL KFT-hez. Ebben az esetben az átutalási határidőt a javított számla kézhezvételétől kell számítani.

5.3 A fizetés akkor történik időben, ha azt a SOLA-METÁL KFT. felé az esedékesség időpontjában, vagy a fizetési határidő utolsó napján, készpénzben teljesítik, vagy az a SOLA-METÁL KFT. számlájára visszavonhatatlanul és költségmentesen jóváírásra került.

5.4 Fizetési késedelem esetén SOLA-METÁL KFT: a késedelem időtartamára – a késedelem okozta további károk bizonyításának fenntartása mellett – a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese mértékű késedelmi kamatot számít fel a Vásárlóval szemben, melyet a Vásárló a megrendelés SOLA-METÁL KFT. részére történő megküldésével elfogad és tudomásul vesz. A késedelmi kamat a vonatkozó számla esedékessége és ellenértékének a szállító számláján történő jóváírás dátuma között eltelt naptári napokra számítandó.

5.5. SOLA-METÁL KFT. a késedelmi kamatról és a Ptk. 6:155 § (2) bekezdése szerinti összegű behajtási költségátalányról külön számlát állít ki, melyet a Vásárló a kézhezvételtől számított 8 bank napon belül köteles megfizetni.

5.6 Ha a Vásárló akár csak egyetlen fizetéssel is késedelembe esik, akkor a teljesített fizetéseket először a felhalmozódott költségek fedezetére, azt követően a keletkezett késedelmi kamatok, majd a legrégebbi tartozás fedezetére fordítjuk; ennek során nem vesszük figyelembe a Vásárlónak a fizetett összeg céljával kapcsolatos közleményeit.

5.7 A fizetés visszatartása vagy esetleges ellenkövetelésekbe történő beszámítása csak a Vásárlónak a SOLA-METÁL KFT. által elismert, vagy jogerősen megállapított ellenkövetelése esetén lehetséges.

6. §  SZAVATOSSÁG

6.1. SOLA-METÁL KFT. szavatol és jótállást vállal a Vásárlóval szemben a szerződésszerű teljesítésért, vagyis azért, hogy teljesítéskor az áru:

  1. megfelel a Szerződésben/Megrendelésben előírt feltételeknek, jogszabályoknak, hatósági előírásoknak;
  2. megfelel azon célnak, amelyre gyártották és eladták, amelyre az árut használni fogják (kellékszavatosság-hibáktól mentes (beleértve a nyílt és rejtett hibákat is);
  3. mentes harmadik személy bármilyen természetű igényétől, jogától.

6.2 Az árut haladéktalanul ellenőrizni kell, a hibákat/hiányosságokat pedig legkésőbb a Vásárlóhoz történő beérkezést követő hat munkanapon belül – amennyiben ez a normál ügymenet szerint kivitelezhető – ki kell vizsgálni. A felismerhető hibákat/hiányosságokat haladéktalanul jelezni kell a SOLA-METÁL KFT. vagy meghatalmazottja felé. Az e határidőn belül gondos ellenőrzés mellett sem felismerhető, vagy csak később megmutatkozó hibákat azok felismerését követően haladéktalanul jelezni kell a SOLA-METÁL KFT. felé. Amennyiben a Vásárló a jelen szakasz szerinti ellenőrzési és közlési kötelezettségének nem tesz határidőben eleget, úgy az áru elfogadottnak minősül.

6.3 Amennyiben a Vásárló az átvételkor minőségi vagy mennyiségi hibát észlelt, úgy köteles arról jegyzőkönyvet felvenni, a hibát a szállítóval a jegyzőkönyv megküldésével, a rögzített határidőn belül közölni és egyben szavatossági igényét is megjelölni.

6.4 Hibás teljesítés esetén Vásárló választása szerint igényelheti a kijavítást vagy kicserélést, vagy ha a SOLA-METÁL KFT. a kijavítást vagy kicserélést – az aránytalan költségekre tekintettel – nem vállalja, illetve a Vásárló kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt (különösen elhúzódó minőségi reklamáció esetén), akkor jogosult a SOLA-METÁL KFT. költségére a hibát kijavítani vagy kijavíttatni vagy a szerződéstől elállni.

6.5 A Vásárló köteles a SOLA-METÁL KFT-nak megadni a szükséges időt és alkalmat a kijavításra vagy pótszállításra, egyéb esetben SOLA-METÁL KFT. mentesül a kellékszavatosság alól. Amennyiben a SOLA-METÁL KFT. a kijavítás mellett dönt, a SOLA-METÁL KFT. követelheti a Vásárlótól, hogy Vásárló a hibás részt, illetve az árut a SOLA-METÁL KFT. költségén történő javítás és azt követő visszaküldés céljából a SOLA-METÁL KFT. által megadott címre elküldje, vagy – választás szerint – hogy a Vásárló a hibás részt, illetve az árut készenlétben tartsa és a SOLA-METÁL KFT., vagy a SOLA-METÁL KFT. által megbízott harmadik fél felkeresse a Vásárlót a hiba/hiányosság megszüntetése céljából.

6.6 Lényegtelen hibák/hiányosságok esetében nem áll fenn szavatossági igény.

6.7 A SOLA-METÁL KFT. a kijavítást vagy pótszállítást mindaddig megtagadhatja, amíg a Vásárló a SOLA-METÁL KFT-val szemben fennálló fizetési kötelezettségeit nem teljesítette a szállítás hibátlan részének megfelelő mértékben, amennyiben a hibátlan rész vagy a hibátlan áruk a Vásárló számára önmagában érdekes/ek (pl. önálló felhasználhatóság esetén).

6.8 A SOLA-METÁL KFT. nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a kockázatnak a Vásárlóra történő átszállása után keletkeztek nem megfelelő vagy szakszerűtlen elküldés, a Vásárló vagy harmadik fél általi hibás összeszerelés illetve üzembe helyezés, a SOLA-METÁL KFT. által nem kifejezetten jóváhagyott módosítások és bővítések, változtatások következtében, vagy az árun található jelzések és számok felismerhetetlenné tétele, természetes elhasználódás, a megrendelő vagy harmadik fél általi hibás vagy hanyag kezelés illetve működtetés, szakszerűtlen betárolás, éghajlati behatások stb. következtében.

6.9 Minden kellékszavatossági igény – kivéve az élet, testi épség és egészség károsítása miatti, vagy a SOLA-METÁL KFT. vagy teljesítési segédei súlyos vétkessége miatti szavatossági igényeket – elévül az áru kiszállításától számított tizenkét hónap lejártával.

6.10 A Vásárló hiba/hiányosság miatti kártérítési és ráfordítás-megtérítésre vonatkozó igényeinek tekintetében a jelen ÁSZF 7. §-a érvényes.

 

7. §  KÁRTÉRÍTÉSI ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI IGÉNYEK, FELELŐSSÉG

7.1. A SOLA-METÁL KFT. a kárt okozó illetve azzal járó szerződésszegés esetén, továbbá a szerződésen kívül okozott kárért a Ptk. szabályai szerint tartozik felelősséggel. A SOLA-METÁL KFT. köteles mentesíteni a Vásárlót minden a Szállító szerződésszegése következtében harmadik személyek által támasztott igények alól.

7.2 Enyhe gondatlanság esetén a SOLA-METÁL KFT. kártérítési és költségtérítési felelősséggel nem tartozik. A SOLA-METÁL KFT. különösen nem felel a Vásárlónak enyhe gondatlansággal okozott elmaradt nyereségéért és egyéb vagyoni károkért.

7.3 A 7.2 § szerinti felelősség-kizárás nem vonatkozik a garanciából származó igényekre, az élet, testi épség vagy egészség károsítása esetére, a termékszavatossági törvényből eredő igényekre, valamint a lényeges szerződéses kötelezettségek enyhe gondatlansággal történő megszegéséből származó igényekre. Azon szerződéses kötelezettségek enyhe gondatlansággal történő megszegése esetén azonban, amelyek teljesítése a szerződés szabályszerű végrehajtását egyáltalán lehetővé teszik, és amelyek betartására a szerződő fél rendszerint számíthat (lényeges szerződéses kötelezettségek), a felelősség a szerződéskötéskor előre látható, jellemző károk megtérítésére korlátozódik.

7.4 Amennyiben a SOLA-METÁL KFT. felelőssége kizárt vagy korlátozott, úgy az a SOLA-METÁL KFT. alkalmazottainak, képviselőinek és teljesítési segédeinek személyes felelősségére is vonatkozik.

8. §  ELÁLLÁS KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSE ESETÉN

8.1 A vásárlót akkor nem illeti meg a SOLA-METÁL KFT. által nem vagy nem szerződésszerűen nyújtott teljesítés miatti elállási jog, ha nem a SOLA-METÁL KFT. felelős a kötelezettség megszegéséért.

8.2 E rendelkezés nem érvényes, ha a Vásárló vétkességtől független elállási joga különleges megállapodásokból (pl. fix ügyletből) származik. Továbbá nem érvényes az áru hibája esetén; ebben az esetben az adásvételi jog törvényes szabályozása érvényesül, amennyiben a jelen feltételek attól eltérő szabályozást nem tartalmaznak.

8.3. Elállás esetén SOLA-METÁL KFT. a vételár teljes összegű visszafizetésén túl sem kamatot, sem semminemű kártérítést nem fizet a Vásárlónak, aki ilyen irányú igényéről a megrendelés megküldésével lemond.

9. §  TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

9.1 A szállított áruk a vételárak teljes megfizetéséig, valamint az üzleti kapcsolat keretében történt minden megelőző és későbbi áruszállítás – és a mellékkövetelések – megfizetéséig a SOLA-METÁL KFT. tulajdonában maradnak. A tulajdonjog fenntartása azzal a szállítmányozóval szemben is érvényes, akinek az áruk a Vásárló megbízásából vagy a SOLA-METÁL KFT. kezdeményezésére átadásra kerülnek.

9.2 A tulajdonjog fenntartásának SOLA-METÁL KFT. általi érvényesítése nem tekintendő a szerződéstől való elállásnak. A tulajdon kiadására vonatkozó igénye mellett a SOLA-METÁL KFT-t továbbra is megilletik az adásvételi szerződésből származó jogok, különösen a károk és az elmaradt nyereség megtérítésére vonatkozó igények

9.3 A Vásárló a szabályszerű üzletmenet keretében jogosult visszavonhatóan a szállított áru továbbértékesítésére, kivéve, ha fizetési késedelemben van, vagy fizetéseit beszüntette. A tulajdonjog-fenntartással érintett áruval az előzőektől eltérő módon történő rendelkezésre, különösen azok elzálogosítására vagy biztosítékként történő átruházására a Vásárló mindaddig nem jogosult, amíg a fizetést teljes egészében nem teljesítette. A Vásárló köteles elhárítani a harmadik személy által a SOLA-METÁL KFT. tulajdonába történő beavatkozást, valamint a tulajdonjog-fenntartással érintett áru lefoglalását. A Vásárló köteles rámutatni arra, hogy az áru a SOLA-METÁL KFT. tulajdona. A Vásárló erről haladéktalanul köteles a SOLA-METÁL KFT-t írásban értesíteni.

9.4 A továbbértékesítés esetére a Vásárló már most SOLA-METÁL KFT-re engedményezi a vevővel szemben fennálló vételár-követelését, valamint a továbbértékesítésből származó minden követelését a hozzájuk kapcsolódó mellékjogokkal együtt, és ezt az engedményezést az üzleti könyveiben is rögzíti. Az engedményezett követelések a 9.1 § szerinti valamennyi igény biztosítékául szolgál. A Vásárló haladéktalanul, de legkésőbb a SOLA-METÁL KFT. kívánságára köteles a SOLA-METÁL KFT-t a harmadik személyekre a SOLA-METÁL KFT. felé történő fizetés céljából történt engedményezésről értesíteni, a SOLA-METÁL KFT-nek a jogai érvényesítéséhez szükséges felvilágosításokat megadni és a szükséges dokumentumokat átadni.

10. §  TITOKTARTÁS

10.1 Vásárló vállalja, hogy a SOLA-METÁL KFT-vel való együttműködése, illetve kapcsolata során tudomására jutott valamennyi információt – ide tartoznak a cég érdekkörébe tartozó taktikai vagy stratégiai elképzelések, technológiák és gyártási információk, kapacitások, üzleti tervek, szerződéses viszonyok – üzleti titokként kezel.

Ezen kötelezettséget partnereivel szemben illetve vonatkozásában is érvényesíti, illetőleg velük betartatja. Azt írásos formában keletkezett információk attól függetlenül is üzleti titokként kezelendők, hogy azokon erre utaló minősítő feliratot a felek bármelyike szerepeltetne.

10.2 Megrendelő az üzleti titkot szigorúan bizalmasan köteles kezelni, és kizárólag a SOLA-METÁL KFT. előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatja harmadik személy tudomására.

10.3 Megrendelő tudomásul veszi, hogy az üzleti titkot jogosulatlanul szerzi meg, vagy az egyébként jogszerűen birtokába üzleti titkot a cég hozzájárulása nélkül teszi hozzáférhetővé, úgy a titoktartási kötelezettségek megszegéséért teljes körű és korlátlan polgári és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

11. §  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1 A szállítások és szolgáltatások teljesítési helye a szállító üzem székhelye. A fizetés teljesítési helye a SOLA-METÁL KFT. cég székhelye.

11.2 A SOLA-METÁL KFT. és a Vásárló közötti szerződéses jogviszonyra a 2013. évi V. tv. (Ptk.) adásvételre vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

11.3 Felek jogviszonyában – kifejezett eltérő írásbeli megállapodás hiányában – a magyar anyagi és eljárásjogi szabályok alkalmazandók.

Felek a szerződésből/megrendelésből eredő jogvitákat elsősorban személyes egyeztetéssel békés úton kísérelik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén a vitás kérdés eldöntésére a Pp szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.

11.4 Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései egészben vagy részben érvénytelenek volnának, vagy azzá válnának, úgy az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ebben az esetben az érvénytelen rendelkezést olyan jogérvényes szabályozással kell helyettesíteni, amely az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljának, vagy a SOLA-METÁL KFT. Feltételezhető szándékának megfelel, vagy azt leginkább megközelíti.