SRB
ab 17,90 €
SRG
ab 16,30 €
SRC
ab 10,20 €
SRK
ab 10,50 €
GWB
ab 22,00 €
GWG
ab 15,40 €
ab 13,30 €
GR
ab 20,60 €
VK
ab 25,20 €
ab 22,60 €
SW
ab 6,65 €
SWA
ab 10,80 €