SRB
ab 18,40 €
SRG
ab 16,80 €
SRC
ab 10,50 €
SRK
ab 10,90 €
GWB
ab 22,60 €
GWG
ab 15,80 €
ab 13,80 €
GR
ab 21,10 €
VK
ab 25,90 €
ab 23,30 €
SW
ab 6,90 €
SWA
ab 11,10 €